Czwartek, 23 maja 2024 r. 
REKLAMA

Wypadek i odszkodowanie, czy to będzie zawsze dobrana para?

Data publikacji: 2024-05-15 10:12
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-15 10:12

Często spotykamy się z sytuacją, w której sprawca kolizji lub wypadku drogowego ucieka z miejsca zdarzenia, a my zostajemy sami z rozbitym samochodem i do tego odnieśliśmy obrażenia. Ustalenie sprawcy zdarzenia przez Policję sprawia, że można zlikwidować powstałą szkodę z jego polisy OC. Co, jednak gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC, bądź sprawcy w ogóle nie uda się ustalić?

Brak aktualnej polisy i brak sprawcy wypadku nie musi oznaczać braku odszkodowania, bowiem w takim przypadku wypłaci nam je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Celem Funduszu jest ochrona osób poszkodowanych, a jego głównym zadaniem wypłata świadczeń dla ofiar wypadków i kolizji, jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia drogowego i nie ustalono jego tożsamości albo pojazd kierowany przez sprawcę nie był wówczas objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC.

Zgłoszenie szkody do Funduszu odbywa się za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, który ma swojej ofercie polisy OC. Co ważne, każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie. Fundusz na wydanie decyzji ma 30 dni, a wypłata powinna zostać zrealizowana w terminie 14 dni od momentu ustalenia okoliczności wypadku. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj szkody może być w pełni zrekompensowany, dlatego szczególnie istotne znaczenie ma to, czy doszło do szkody na mieniu, na osobie czy też łącznie na mieniu i osobie, a także czy mamy do czynienia ze sprawcą nieustalonym, czy sprawcą bez aktualnego ubezpieczenia OC.

Do zadań Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli prowadzony przez sprawcę pojazd, nie posiadał w dniu zdarzenia ważnego ubezpieczenia OC, to Fundusz Gwarancyjny wypłaca wówczas pełne odszkodowanie należne osobie poszkodowanej, co jest podyktowane faktem, iż znając tożsamość sprawcy, ma możliwość odzyskania poniesionych kosztów. Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja, gdy doszło do szkody w mieniu na skutek działania przez niezidentyfikowanego kierowcę. W takich okolicznościach Fundusz nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzony pojazd. Ponadto pamiętać należy, że jeżeli osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego, spowodowanego przez nieznanego sprawcę posiada polisę AC, to powinna w pierwszej kolejności wnioskować o wypłatę w ramach tego ubezpieczenia, a następnie Fundusz dopłaci część, w której szkoda nie może być pokryta z dobrowolnej polisy AC.

Za szkody osobowe, w przypadku śmierci, czy naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwające dłużej niż 14 dni, Fundusz wypłaca odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej i pokrywa roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia, czy wypłaty renty. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bez wątpienia stanowi bardzo ważny element systemu ubezpieczeń, zapewniając bezpieczeństwo oraz gwarancję uzyskania odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych. ©℗

adwokat Agnieszka JUCHNO-MARCJAN

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500