Czwartek, 18 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – o czym warto wiedzieć

Data publikacji: 2024-06-26 11:04
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-26 11:04

Ceny działek budowlanych szybują w górę, szczególnie te w obrębie granic miasta cieszą się największym zainteresowaniem. Ostatnie lata pokazują, że za samą działkę budowlaną płacimy po kilkaset tysięcy złotych, a te bardziej atrakcyjne sięgają nawet miliona. Nie zmienia to faktu, że ci, którzy zamierzają budować dom, będą musieli udźwignąć jeszcze koszt budowy – a i tu ceny stale rosną. Tańszą alternatywą stały się grunty rolne, które po wyłączeniu ich z produkcji rolniczej mogą stanowić działkę, na której postawimy nasz wymarzony dom.

W dzisiejszym artykule wskażę Państwu, na co warto zwrócić szczególną uwagę – zaczynamy! Grunt można wyłączyć z produkcji rolnej pod warunkiem, że działka jest przeznaczona na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, gdy uzyskano co do niej decyzję o warunkach zabudowy. Zresztą można nawet powiedzieć, że wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej jest często jednym z koniecznych warunków uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym rozpoczęcia budowy, bądź innego nierolniczego użytkowania rolniczych zabudowań.

MPZP to nic innego jak skrót miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez daną gminę, który określa nam przeznaczenie gruntów zlokalizowanych na terenie tej gminy. Zdarza się również, że gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wówczas sposób zagospodarowania działki jest określany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Przyjmijmy, że nie mamy dla swojej działki miejscowego planu zagospodarowania, wówczas możemy złożyć do urzędu gminy wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym wskażemy cel, na jaki ma być przeznaczony dany grunt (np. budowlany) lub możemy złożyć do urzędu gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, która nas interesuje. Co ciekawe jeżeli działka jest przeznaczona na cele rolnicze, lecz znajduje się na terenie miasta, jej wyłączenie z produkcji rolniczej nie wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji wymagają:

– użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb

– użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego

– inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wniosek może złożyć właściciel gruntu, ale również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca będący: osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wniosek należy złożyć przed planowanym rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowania gruntów tj. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę – w tym celu warto udać się do najbliższego starostwa powiatowego lub do urzędu miasta na prawach powiatu. Warto przy tym skontaktować się ze starostwem i dowiedzieć się, jakie załączniki są konieczne dla interesującej nas działki.

Jeżeli dla naszej działki sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, można załączyć do wniosku dokument o przeznaczeniu tego gruntu, na przykład wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Gdy nosimy się z zamiarem sprzedaży gruntu rolnego, dla którego zostało wydane zezwolenie, a nie został on jeszcze wyłączony z produkcji, musimy uprzedzić nabywcę, że przejdzie na niego obowiązek zapłaty jednorazowej należności oraz opłat rocznych. Obowiązek ten przechodzi na nabywcę od chwili, gdy dokona faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. W razie sprzedaży gruntów już wyłączonych z produkcji, obowiązek zapłaty opłat rocznych przechodzi na nabywcę, o czym należy uprzedzić.

Życzę powodzenia. ©℗

adwokat Agnieszka JUCHNO-MARCJAN

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500