Sobota, 20 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Ziemia czeka na dzierżawców

Data publikacji: 30 września 2016 r. 14:30
Ostatnia aktualizacja: 30 września 2016 r. 14:30
Ziemia czeka na dzierżawców
 

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z organizacjami rolniczymi wchodzącymi w skład Rady Społecznej działającej przy OT ANR w Szczecinie ustalono jednolite zasady i kryteria, które będą obowiązywały przy przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych.


Wypracowane i przyjęte kryteria przetargów ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Skarbu Państwa to efekt kilkumiesięcznych spotkań i konsultacji dyrekcji szczecińskiego oddziału ANR z członkami Rady Społecznej, którzy reprezentują interesy zachodniopomorskich rolników, dzierżawców, przedstawicieli kółek i związków rolniczych. Powołana przez dyrektora ANR w Szczecinie, Jana Białkowskiego Rada Społeczna przyjęła ostatecznie kształt i brzmienie 6 kryteriów, które będą obowiązywały podczas organizacji przetargów ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Każde z nich będzie odpowiednio punktowane. Warto dodać, że kryteria te różnią się nieznacznie od tych, które zostały przyjęte w innych województwach. W przypadku naszego regionu wzięto przede wszystkim pod uwagę strukturę i powierzchnię gospodarstw rodzinnych, a także rodzaj i specyfikę prowadzonej działalności. Preferowane będą także osoby młode, które nie ukończyły 40. roku życia oraz te, które nie nabyły i nie wydzierżawiły dotąd żadnych nieruchomości z Zasobu. Dodatkowe punkty otrzymają ponadto rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie.
Dla województwa zachodniopomorskiego przyjętymi kryteriami, które będą obowiązywać podczas organizacji przetargów ofert pisemnych, będą: odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej lub zbywanej nieruchomości z ZWRSP (maksymalnie rolnik otrzyma 25 pkt), powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu (25 pkt), intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta (10 pkt), „Młody rolnik” (10 pkt), powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika (20 pkt) i ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (10 pkt).

Protesty wymusiły zmiany
Rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez wiele lat odbywało się w różnych formach. Dominowały przede wszystkim przetargi ustne zarówno ograniczone, jak i nieograniczone. W 2013 r. po fali protestów rolników, głownie województwa zachodniopomorskiego, wprowadzone zostały pierwsze zasady organizowania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Najważniejszym celem, dla którego wprowadzona została taka forma rozdysponowania nieruchomości, było stworzenie okoliczności mających wpływ na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Stworzono przy tym możliwość nabywania i wydzierżawiania nieruchomości rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o mniejszej powierzchni, a także tym, którzy dotychczas nie nabyli lub nie wydzierżawili od Agencji żadnych gruntów.
W bieżącym roku ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzono zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Istotną zmianą jest wprowadzenie ustawowych uregulowań dotyczących przetargów ofertowych, w tym m.in. regulacja dotycząca czynszu dzierżawnego czy też ceny sprzedaży, zgodnie z którą zarówno czynsz dzierżawny, jak i cena sprzedaży w umowach zawieranych po przetargach ofertowych będzie ustalana na poziomie wartości wywoławczych.

Rada będzie miała głos
Na podstawie nowych zasad organizacji przetargów ofertowych określonych przez Radę Społeczną każda nieruchomość z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powyżej 2 hektarów będzie przeznaczona w pierwszej kolejności do przetargu ograniczonego ofert pisemnych. Jednocześnie ustalono, że w przypadku gdy w okresie publikacji wykazu informującego o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, tj. przed ogłoszeniem przetargu, wpłyną wnioski rolników o zorganizowanie przetargu ustnego ograniczonego, wówczas decyzja o przeprowadzeniu takiego przetargu zapadnie po konsultacji z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie.
W dotychczasowej historii przetargów ograniczonych ofert pisemnych najwięcej takich przetargów zorganizowano na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tylko w pierwszym półroczu 2016 r. było to ponad 1000 przetargów, w wyniku których wydzierżawiono ponad 11 tys. hektarów. Natomiast w najbliższym okresie Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie planuje przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości o powierzchni ponad 10 tys. ha.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA