Piątek 20 maja 2022r. 
REKLAMA

Treść listu prezesa Pogoni do prezydenta

Data publikacji: 2016-01-27 10:20
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28 15:09
Treść listu prezesa Pogoni do prezydenta
 

We wtorek informowaliśmy, że prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek wysłał pismo do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka w sprawie modernizacji stadionu. Oto jego treść:

Odpowiadając na głosy środowiska kibiców i społeczności szczecinian oraz regionu, śledząc z uwagą rozwój dyskusji i kierunek zmian dotyczących przygotowywanego projektu sugerowanych przez Pana Prezydenta, pozwalam sobie przedstawić na piśmie stanowisko klubu dotyczące przyszłego stadionu. 
 
Dokument został w pierwszej kolejności przekazany bezpośrednio Panu Prezydentowi. Adresuję go do Pana Prezydenta mając nadzieję, że tezy i wnioski w nim zawarte wpłyną pozytywnie na wolę zmiany decyzji, wynikiem czego w Szczecinie powstanie obiekt na miarę ambicji mieszkańców naszego miasta, funkcjonalny, z którego będziemy dumni.

Stanowisko Zarządu Pogoni Szczecin S.A.
dotyczące przyszłego stadionu w Szczecinie

W świetle wyników kilkumiesięcznej dyskusji w sprawie stadionu miejskiego w Szczecinie, uwzględniając wszelkie możliwe aspekty ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne, a także po wnikliwej i merytorycznej analizie wszystkich dostępnych dokumentów oraz stanowisk prezentowanych przez Gminę Miasto Szczecin i Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin w przedmiotowej sprawie, Zarząd Pogoni Szczecin S.A. stoi na stanowisku, iż:

„Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia efektu ekonomicznego i oczekiwań mieszkańców Szczecina jest budowa w miejscu obecnego obiektu, nowoczesnego stadionu miejskiego, o wielkości nie przekraczającej 20 tysięcy miejsc siedzących, z czterema zadaszonymi trybunami, z trybuną główną znajdującą się w części zachodniej obiektu, z nową płytą boiska zorientowaną równolegle do osi północ/południe, tzn. zgodnie z wytycznymi UEFA/FIFA, stadionu którego realizacja przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron może zostać ukończona do końca 2019 roku”.

Powyższe stanowisko zostało wypracowane przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

1.    KOSZTY

Poziom kosztów sugerowany przez Gminę Miasto Szczecin dla obiektu składającego się z jednej w miarę nowoczesnej trybuny i dwóch de facto odtworzonych w obecnym stanie (przy niewielkiej korekcie kształtu trybuny zachodniej) został ostatnio określony na poziomie około 160 mln zł (brutto). Tak określone koszty nie obejmują kosztów wykonania nowego systemu podgrzewania płyty boiska (w związku z jej proponowanym przesunięciem), kosztów tymczasowej adaptacji infrastruktury stadionowej (konieczność budowy pomieszczeń dla dziennikarzy na wprost linii środkowej boiska na trybunie południowej) oraz nie zawierają niezbędnej rezerwy na ewentualne prace, jakie będzie trzeba przeprowadzić po rozbiórce trybuny południowej i zachodniej na istniejących wałach ziemnych. Można zatem spodziewać się, iż rzeczywiste koszty modernizacji będą jeszcze wyższe. Koszt budowy typowego stadionu piłkarskiego, składającego się z czterech nowoczesnych trybun, z uwzględnieniem nowej podgrzewanej płyty boiska, według wielokrotnie zweryfikowanych rzeczywiście poniesionych kosztów, nie przekracza 200 mln zł.

2.    RYZYKA

Proponowany w projekcie Gminy Miasto Szczecin sposób realizacji tejże inwestycji niesie za sobą ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów znacznie wykraczających poza zakładany budżet. We wszystkich przeprowadzonych w Polsce modernizacjach stadionów, polegających na odtworzeniu w nieco zmienionej formie istniejącego stadionu, końcowy bilans wskazywał na wyjątkowo wysokie przekroczenie zakładanych przez projektantów kosztów, często ponad 50% przewidywanych nakładów (np. stadion Wisły Kraków, Lecha Poznań). Budowa stadionu według zestandaryzowanych rozwiązań nie niesie za sobą praktycznie żadnego ryzyka finansowego, ponieważ wielokrotnie takie budowy prowadzono i lista referencyjna ściśle określająca rzeczywiste koszty jest wyjątkowo długa.

3.    PRZEZNACZENIE OBIEKTU I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ

Realizowany obiekt ma spełniać przede wszystkim funkcję stadionu piłkarskiego.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat nie było w Europie ani jednego przykładu budowy obiektu o takim kształcie jak w projekcie Gminy Miasto Szczecin, gdyż takich stadionów nie buduje się już w obecnych czasach. Przygotowany projekt nie jest wykonany z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach, nie zapewnia optymalnych rozwiązań związanych z podziałem stref stadionu (np. miejsce ulokowania kibiców gości, itp.). Nie jest to oczywiście wina biura projektowego. Wzięło się to stąd, że funkcjonalności obecnego stadionu projektant zmuszony był adoptować do istniejących rozwiązań (dwie trybuny na wale ziemnym, wskazanie trybuny północnej jako trybuny głównej).

4.    MIEJSCE REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Stadion powinien być zbudowany w miejscu istniejącego obiektu. Przemawiają za tym zarówno tradycja, słusznie podkreślana przez Prezydenta Szczecina, jak również możliwość wykorzystywania istniejącej infrastruktury (istniejące boiska zapasowe). Jedyną zmianą, nie niosąca za sobą zbyt wygórowanych kosztów (przesunięcia gruntów) jest obrócenie stadionu o 90 stopni i budowa w taki sposób, by trybuną główną była trybuna zachodnia nowego obiektu.

5.    TECHNOLOGIA WYKONANIA STADIONU

W przypadku proponowanej przez pracownię projektową technologii budowy stadionu (budowa zacząć miałaby się od wyburzenia trybuny północnej), powstaje konieczność poniesienia dość istotnych nakładów na przygotowanie miejsca dla pracy mediów (bezwzględny wymóg licencyjny – brak możliwości zwolnienia z tego wymogu) oraz jeśli stadion miałby być wykorzystywany w czasie ewentualnych rozgrywek w ramach pucharów europejskich czy rozgrywek ekstraklasowych, konieczność budowy choćby tymczasowej trybuny VIP (stadiony biorące udział w rozgrywkach minimum ekstraklasowych zapewniać muszą specjalne miejsca dla przedstawicieli PZPN, Ekstraklasy S.A., delegata na mecz, reprezentantów sponsorów PZPN i Ekstraklasy S.A.), która po przesunięciu płyty na zachód musiałaby zostać również w tym kierunku przesunięta, co w konsekwencji generowałoby kolejne dodatkowe koszty. W żadnym z modernizowanych stadionów w Polsce, proces modernizacji nie rozpoczynał się od trybuny głównej. W przypadku gdyby realizować budowę obiektu obróconego o 90 stopni, bez żadnego problemu można by pozostawiając nie naruszona trybunę północną, budowę rozpocząć od trybuny zachodniej, która stałaby się trybuną główną.

6.    OPINIA ŚRODOWISKA KIBICÓW – UŻYTKOWNIKÓW STADIONU

Głównym celem budowy każdego stadionu jest stworzenie jak najlepszych warunków do oglądania meczy piłkarskich kibicom. Nie ulega wątpliwości jaka jest opinia kibiców i co jest marzeniem kibiców. Pragnieniem kibiców jest wybudowanie w ich mieście obiektu nowego, nowoczesnego, będącego jednocześnie klasycznym stadionem piłkarskim. Oczekują oni, że będą mogli w bardzo dobrych warunkach z zupełnie nowymi funkcjonalnościami, niedostępnymi w żaden sposób obecnie ani nie przewidywanymi w projekcie Gminy Miasto Szczecin, móc oglądać mecze piłki nożnej. Chcą być dumni z tego obiektu, chcą się z nim utożsamiać, chcą wreszcie by jego wygląd i kształt napawał ich dumą i dodawał zasłużonego blasku ich miastu, podobnie jak to się stało z budynkiem Filharmonii.

7.    FINANSOWANIE I CZAS REALIZACJI

W związku z tym, że prawdopodobieństwo osiągnięcia prawie takiego samego poziomu kosztów w przypadku jednego, jak i drugiego wariantu jest wysokie (bez rozstrzygania, koszt którego z wariantów będzie wyższy) kwestia sposobu finansowania tej inwestycji staje się sprawą wtórną. Mamy świadomość, że sytuacja finansowa Gminy Miasto Szczecin pozwala na skorzystanie w dużym stopniu z kredytowania tej inwestycji. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę spore prawdopodobieństwo, że Parlamentarny Zespół Pomorza Zachodniego zrealizuje swoje ambitne zamierzenia i doprowadzi do przyznania jakieś puli środków finansowych przez Ministerstwo Sportu na nowy stadion (mowa jest o 50 mln zł) to skonstruowanie optymalnego finansowania będzie zadaniem nieskomplikowanym. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia niektórych czynności ponownie – przy wyborze wariantu budowy stadionu zgodnie z nasza sugestią – szacunkowy czas niezbędny na wykonanie projektu, uzyskanie stosownych pozwoleń i realizacje budowy zamknąć się może w terminie trzech lat.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Często słyszymy jak mówi się o tym, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na obiekt, który ma służyć prywatnemu przedsięwzięciu jakim jest klub Pogoń Szczecin. Jednoznacznie odpowiadamy na taki insynuacje, iż nie jest to żadne prywatne przedsięwzięcie. Nikt z właścicieli spółki Pogoń Szczecin S.A. nie będzie czerpał żadnych korzyści z wybudowania nowego stadiony. Projekt budowy nowego stadionu i zalety z jego użytkowania skierowane są nie tylko do kibiców klubu sportowego Pogoń Szczecin, ale również do wszystkich mieszkańców Miasta Szczecin i całego Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego też oczekujemy jasnego i jednoznacznego stanowiska władz miasta. Jeśli podzielają ten sposób myślenia, to wydawanie nawet tylko 160 milionów zł powinno być wstrzymane, wręcz zakazane. Jeśli jednak nie podzielają tego sposobu myślenia, to prosimy by spróbowały nie tylko podzielić inne spojrzenie, ale w sposób jasny, merytoryczny i uczciwy informowały społeczeństwo Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego,  że obiekt taki jak stadion nie jest tworzony dla prywatnego podmiotu, podobnie jak budynek filharmonii nie był budowany dla wąskiego grona zainteresowanych.

Należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż Pogoń Szczecin S.A. prowadzi nie tylko drużynę piłki nożnej grającą w rozgrywkach ekstraklasy. Na obiektach dzierżawionych przez klub sportowy Pogoń Szczecin uczestniczy w zajęciach przeszło 400 młodych ludzi. Trenując piłkę nożną uczą się życia w zespole, współpracy, uczą się szacunku dla przeciwników, uczą się przegrywać, uczą się tego wszystkiego z czym spotkają się już niedługo w samodzielnym, dorosłym życiu. Spędzają czas na wolnym powietrzu, daleko od telewizora, komputera, Internetu czy telefonu. Stanowią nieliczną już dzisiaj grupę młodych ludzi, która ma szansę wejść w dorosłe życie z bagażem doświadczeń, jakich inni tylko mogą im pozazdrościć. Z tej grupy do pierwszego zespołu może trafi jeden a może dwóch młodych piłkarzy. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko tyle, że klub nie robi tego, by pozyskiwać nowych zawodników, ale by kształtować młodych ludzi, uczestniczyć w ich wychowywaniu, kształtowaniu charakteru, by mądrze realizować zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Bardzo chcielibyśmy, by grupa ta liczyła nawet tysiąc osób. Nie widzimy tu żadnych ograniczeń, poza oczywiście finansowymi. Trzeba jednak sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ci młodzi ludzie, a często ich rodzice będą powierzać swoje pociechy klubowi piłkarskiemu – na pewno wówczas, kiedy to będzie klub znany, kiedy jego pierwsza drużyna będzie odnosiła sukcesy, a obiekty na których funkcjonuje klub nie będą „rodem z epoki wczesnego Gierka”. Każdy młody człowiek ma marzenia – dla wielu z nich piłkarze pierwszego zespołu to swego rodzaju idole. Lepiej jest jednak wtedy, gdy wolą zamiast koszulek z nazwiskiem Messiego, nosić koszulki swojego klubu, klubu ze Szczecina, z nazwiskiem zawodnika z pierwszego zespołu, promując jednocześnie region, w którym się urodzili i w którym wszyscy chcielibyśmy, aby mieszkali jako dorośli ludzie, aby zakładali swoje rodziny.

By tak się stało, klub sportowy jakim jest Pogoń Szczecin musi być swego rodzaju wzorem. Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z kosztów obiektów, nie wie kto jest ich właścicielem. Tak jest oczywiście i z ludźmi kibicującymi Pogoni Szczecin. Dla nich to jest stadion klubu piłki nożnej, nie miasta, infrastruktura, parkingi, biura to biura klubu, nie miasta. Choćbyśmy chcieli ich wyprowadzać z błędu to tak naprawdę niczego to nie zmieni. Dlatego dla klubu kwestia promowania Szczecina, pokazywania na każdym kroku swojego związku z tym miastem jest sprawą kluczową. Czynimy to bez przerwy wiedząc, że każdy sukces klubu to sukces przekładający się na lepsze postrzeganie naszego miasta.

Stadion, nowoczesny stadion to jedynie droga do celu, którym jest klub na najwyższym możliwym poziomie, wyjątkowo popularny w swoim mieście, z którego praktycznie każdy mieszkaniec jest dumny, klub sportowy promujący miasto Szczecin nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. A to przekłada się na konkretne pieniądze dla miasta Szczecin. Ponadto każdy Szczecinianin chce swoim znajomym, bliskim z dumą mówić nie tylko o sukcesie swojej drużyny, o swoim klubie, ale również o obiekcie na jakim ten klub występuje, a także o mieście, w którym on został usytuowany.

Wnosimy o to, by w tak znaczącym dla polskiej gospodarki mieście Szczecinie wybudować nowoczesny stadion, wyposażony w systemy, o których w ogóle do tej pory nikt nawet nie próbował dyskutować, a które w naszym nowoczesnym świecie są coraz ważniejsze, stadion z własną siecią internetową lub aplikacjami, do których dostęp uzyskuje się po nabyciu prawa wejścia na stadion, umożliwiającymi serwowanie kibicom wielu usług, poczynając od kupna biletu, podawania składów drużyn, serwowania różnego rodzaju ciekawostek, umożliwiającego udział w różnego rodzaju konkursach, a kończąc na możliwości podglądania tego, co widz oglądający mecz w domu ma na życzenie – powtórek istotnych akcji. Do tego warto przeprowadzić analizę wprowadzenia możliwości lekkiego podgrzewania miejsc (w Polsce niestety miesiące takie jak luty, marzec, listopad i grudzień nie należą do najcieplejszych). Należy się zastanowić nad wykorzystaniem źródeł OZE do tworzenia przyjaznego i ekologicznego obiektu itd., itd. Dzisiaj są to tematy, które zajmują ludzi myślących o nowoczesnym stadionie, a nie jak zbudować trybuny, miejsca dla VIP, gości i dach. To dość oczywiste sprawy, dawno rozwiązane i o precyzyjnie ustalonych kosztach. Dlatego z całą mocą podkreślamy. Zbudowanie standardowego stadionu, zadaszonego, z kilkoma strefami VIP, skybox’ami to żadne wyzwanie. Nie tylko łatwo taki projekt przygotować, ale nawet przed projektem można precyzyjnie powiedzieć, że koszt nie będzie większy niż 10.000 zł za tzw. jedno krzesełko (dla stadionów o wielkości nie większej niż 25.000 osób). W przypadku Szczecina, z racji rangi miasta, jego miejsca na mapie Polski, ambicji mieszkańców stadion nie może być mniejszy niż 20.000 osób. Przy całym szacunku dla mieszkańców Tych, Lublina czy Bielska-Białej, Szczecinianie ciągle są przekonani, że ich miasto jest znacznie ważniejszym miastem na mapie Polski. Ten stadion wykonany w sposób nowoczesny wypełni się kibicami, wypełni się mieszkańcami Szczecina, mieszkańcami Województwa Zachodniopomorskiego. Tych cech nie posiada projekt przygotowany obecnie dla Gminy Miasto Szczecin. Stadion wykonany według takiego projektu rzeczywiście będzie trudno wypełnić kibicami.

Dlatego mając na uwadze wagę decyzji co do przyszłego stadionu w Szczecinie, chcąc za wszelka cenę uniknąć narastania konfliktu pomiędzy urzędem a środowiskiem kibiców, a także mieszkańcami Szczecina i okolic, którego skutki mogą być wyjątkowo groźne, nieobliczalne i nikomu nie służące, wnosimy o to, by zakończyć dyskusję prowadzoną w sposób nie dający nadziei na szczęśliwe rozwiązanie i podjęcie decyzji co do kwestii podstawowej: Jaki wariant będzie realizowany.

Za Zarząd Pogoni Szczecin S.A.
Jarosław Mroczek - Prezes Zarządu

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

szybciej i wygodniej
2016-01-28 14:40:31
Z budżetu na stadion -nowe drogi, zacznijmy od budowy ulicy Krygiera (dawniej Autostrada Poznańska). Mecze Pogoni wpuścić do sieci adres pogon.mroczek.pl Promocja na cały swiat.
Boniek dorzuć coś
2016-01-28 11:35:04
A może ten "wielki" PZPN z Bońkiem na czela, dorzuci się choć raz , do budowy nowego stadionu . Przecież i tak na samym końcu , WSZYSTKIMI stadionami na terenie RP rządzi PZPN !
CBA
2016-01-28 00:25:33
Proponuję zaangażować w spór prezydent kontra klub - CBA. Bardzo jestem ciekaw efektów.
Kibic
2016-01-28 00:04:59
Największym beneficjentem nowego stadionu będą właściciele klubu - czyli Mroczek i spółka. Prezes Mroczek zawsze w swoich pismach dąży do standardów europejskich to niech idzie dalej tą droga, bo tam kluby budują nowe stadiony za swoje. Skoro klub jest stabilny finansowo co się zawsze podkreśla to niech zbuduje inżynierię finansową, opracuje biznes plan i niech bierze kredyt, skoro chce uniknąć narastającego konfliktu, który sam ca kwartał podgrzewa. Obłudny człowiek.
Waldy
2016-01-27 17:44:56
Panie Mroczek nie ma co sie osmieszac i pisac listy jak tak bardzo zalezy Panu na stadionie to dorzuc Pan 100 mln miasto drugie tyle i po sprawie, a potem bedziesz Pan partycypowal w '' zyskach '' jakie stadion przyniesie prostsze rozwiazanie niz pisanie glupawych listow
witek
2016-01-27 16:16:00
przeciez krzystek nie obiecywal budowy stadionu,obiecywala inna osoba mieszkancy nie poszli na wybory i nie glosowali a teraz maja pretensje do garbatego ze ma proste dzieci
Jurek
2016-01-27 14:26:07
Panie prezesie !!! stadion dla 20 tys.kibiców w Szczecinie ? Kielce,Gliwice itd.owszem,Ja pamiętam doskonale lata 70-te i 80-te. Na stadion,żeby mieć dobre miejsce,trzeba było przyjść min.2 godz.przed meczem.A wtedy,gdy było 15 tys.to Kurier pisał o niskiej frekwencji. Jeżeli Pogoń ma być POGONIĄ to i stadion musi być STADIONEM. A niedorajdom umysłowym jeszcze raz napiszę...NIGDZIE w Polsce kluby nie budują "sobie"stadionów.Lublin {III liga Motor}było stać. A Szczecin ? Jak zwykle...
KIBICEK
2016-01-27 13:43:31
STADION NOWY TYLKO NA ULICY HANGAROWEJ I TRAMWAJ I TEREN IOKRZYKI NIKOMU NIE PRZSZKADZAJĄ I DOBRA LOKALIZACJA I DLA MIASTA I DLA SYMPATYKÓW Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA. GRAJDOŁ NA TWARDOWSKIEGO SWOJE ZROBIŁ I BAJ BAJ
A .w. Stockholmie..
2016-01-27 13:23:00
..wybudowano Friends Arene bodaj najnowoczesniejszy stadion w Europie…I wiecie z czym sobie nie poradzili? A no z MURAWA ..Zmieniaja ja ciagle a pilkarze psiocza bo to wplywa napewno na poziom samych spotkan..Nowy stadion w tym samym miejscu w Szczecinie? Za to BRAWO ale pamietajcie dlaczego ta murawa i pod nia stara zwirownia nie ma sobie rownej w Europie i kto wie czy nawet na swiecie.Zniszczyc cos co sie dostalo w spadku to by dopoiero byl wyczyn!!!!!!!!!!!!!!!!!
dae
2016-01-27 13:03:47
Nie dla stadionu w Szczecinie. Pieniądze na żłobki i przedszkola.
.
2016-01-27 12:26:53
Bezczelność pasożytów nie zna granic!
były kibic
2016-01-27 12:10:33
Pan Prezes pisze: "kwestia sposobu finansowania tej inwestycji staje się sprawą wtórną. Mamy świadomość, że sytuacja finansowa Gminy Miasto Szczecin pozwala na skorzystanie w dużym stopniu z kredytowania tej inwestycji" Nieśmiało zapytam - ja mam spłacać ten kredyt jako mieszkaniec i podatnik???
.
2016-01-27 12:09:27
Dlaczego miasto ma budować stadion? Dać im ziemię w dzierżawę wieczystą (to już wielka ulga), niech wezmą kredyt i budują jak chcą.
Igor Podeszwik
2016-01-27 12:06:44
Dużo konkretnych argumentów za budową nowego obiektu. Nie rozumiem tylko dlaczego "tradycja" ma być argumentem przesądzającym o lokalizacji stadionu? Wg mnie o tym powinny decydować inne względy. Myślę, że to kwestia jeszcze do dyskusji. Najpierw jednak miasto musiałoby zmienić plany i podjąć decyzję o budowie nowego obiektu. A na to się chyba nie zanosi..
Grzesiu....
2016-01-27 11:31:34
Czy ten list został wysłany pocztą, czy przyniesiony osobiście?
zworki
2016-01-27 11:29:54
krzystek sluchaj prezesa! bo bedzie klops
fragles
2016-01-27 11:24:27
Tylko nowy!
:)
2016-01-27 10:39:29
Przeciez tam jest pełno miejsca nie mozna zbudowac stadionu wyzej tam gdzie te boiska,parking ?troche ziemi przesunac,wyrownac i bedzie idealnie, a to co jest trzeba zburzyc i zbudowac od podstaw nowy ,inwestycja w trupa nie ma sensu, albo przeznaczyc ten teren na osiedle mieszkaniowe a stadion zbudowac w innym miejscu

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA