Poniedziałek 06 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Światowy Dzień Wody i Dzień Ochrony Bałtyku

Data publikacji: 2021-03-22 19:27
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-23 07:13
Światowy Dzień Wody i Dzień Ochrony Bałtyku
Fot. Dariusz Gorajski  

W poniedziałek, 22 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ale także Dzień Ochrony Bałtyku. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przypomina, że od zeszłego roku pracuje nad aktualizacją Programu Ochrony Wód Morskich, a działania te mają na celu polepszenie sytuacji morskiego ekosystemu. Obecnie trwa II etap programu oraz została uruchomiona strona internetowa www.chronmorze.eu, która ma za zadanie przybliżyć problemy Bałtyku.

Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów – to część działań wskazanych w aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich, opracowywanego przez Wody Polskie. Towarzyszyć mu będzie ocena oddziaływania na środowisko oraz konsultacje społeczne. Transport morski, rybołówstwo, turystyka – to niektóre sektory zależne od Bałtyku, których obecność i rozwój nie będą możliwe bez jego należytej ochrony.

Światowy Dzień Ochrony Bałtyku

Morze Bałtyckie jest jednym z najpłytszych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Kluczowymi zagrożeniami dla jego ekosystemu są postępująca eutrofizacja, intensywne połowy oraz zanieczyszczanie środowiska morskiego. W 1997 r. Komisja Helsińska ustanowiła 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jego stanu.

– Ochrona wód morskich to nie tylko działania zaplanowane na wybrzeżu czy otwartym morzu, to przede wszystkim racjonalne gospodarowanie wodami na obszarze całego naszego kraju – powiedział Paweł Rusiecki wiceprezes ds. zarządzania środowiskiem wodnym w Wodach Polskich. – Kluczowe w tym zakresie są działania podejmowane przez rolnictwo i gospodarkę wodno-ściekową, ale udział w ochronie Bałtyku bierze każdy z nas, również przez świadomy dobór ryb na obiadowy stół, czy ograniczenie zużycia plastiku w gospodarstwie domowym. Duża ilość zanieczyszczeń trafia do morza naszymi rzekami, dlatego pamiętajmy, że dbając o rzeki chronimy też Bałtyk.

Unijna dyrektywa w sprawie strategii morskiej wyznacza ramy zintegrowanego podejścia państw członkowskich do ochrony wód morskich. Jej celem jest zachowanie dobrego stanu środowiska mórz europejskich, utrzymanie ich zasobów oraz zapewnienie możliwości korzystania z usług morskich. Polska wprowadza przepisy unijne głównie poprzez zapisy w ustawie Prawo wodne. Na strategię morską składa się opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, wyznaczenie dla nich celów środowiskowych i związanych z nimi cech, określenie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich oraz sporządzenie i wdrożenie programu ich monitoringu i ochrony.

Z myślą o przyszłych pokoleniach

PGW Wody Polskie w ramach strategii morskiej wyznacza cele środowiskowe dla wód morskich oraz sporządza projekt programu ich ochrony. Obecnie trwa II cykl planistyczny. Prace wkroczyły w kluczowy etap, którego efektem będzie wytypowanie działań niezbędnych do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód morskich.

W zlewisku Bałtyku leży 99,7 proc. powierzchni Polski. Dlatego proponowane rozwiązania dotyczyć będą nie tylko obszaru nadmorskiego, ale całego kraju, obejmując m.in. sektor rolnictwa czy gospodarki wodno-ściekowej. Zostaną one poddane analizie kosztów i korzyści oraz strategicznej ocenie oddziaływana na środowisko, a także 3-miesięcznym konsultacjom społecznym, po zakończeniu których nastąpi przygotowanie projektu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich do przyjęcia przez Radę Ministrów oraz opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej w pierwszym kwartale 2022 roku.

Wykonawcą projektu jest konsorcjum, w skład którego wchodzą spółki Sweco i DHI Polska. Aktualizacja Programu Ochrony Wód Morskich, pod hasłem „Chroń morze”, przyczyni się do realizowanej przez Wody Polskie kompleksowej poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to od 1 stycznia 2018 r. główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

(isz)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Miłosław
2021-03-23 05:05:48
Bardzo ważny problem. Musimy chronić nasze morze.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA