Poniedziałek 30 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Czas na wybór operatora

Data publikacji: 2020-09-25 11:29
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29 10:30
Czas na wybór operatora
 

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu należy do inwestycji przewidzianych w „Programie rozwoju portów morskich do 2030 roku”, przyjętym w 2019 roku przez Radę Ministrów. Właśnie ruszyło konkurencyjne postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu, który będzie jego operatorem. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ogłosił to publicznie w ubiegłym tygodniu na krajowych i zagranicznych branżowych portalach internetowych (m.in. World Cargo News, Container Management) oraz w prasie krajowej. Termin składania ofert upływa 9 listopada br.

Przyszły terminal ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat i docelowo osiągnąć roczną zdolność przeładunkową ok. 2 mln TEU (znormalizowanych kontenerów). Będzie w nim możliwa równoczesna obsługa co najmniej dwóch jednostek typu ULCS/megamax. Przedsięwzięcie zapewni dynamiczny rozwój zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Na początku tego roku ZMPSiŚ zbadał zainteresowanie biznesu realizacją przedsięwzięcia. Rynek zareagował bardzo pozytywnie. W ciągu kilku tygodni spółka otrzymała deklaracje zainteresowania projektem od siedmiu podmiotów (polskich, europejskich oraz z Azji).

– Wybudowanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest inwestycją przewidzianą w „Programie rozwoju portów morskich do 2030 roku”, przyjętym do realizacji w 2019 roku przez Radę Ministrów, którego celem ma być trwałe umocnienie pozycji polskich portów morskich jako liderów basenu Morza Bałtyckiego, pełniących rolę kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz zwiększenie udziału portów morskich w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Na szczeblu Unii Europejskiej inwestycja ta wpisuje się w cele określone w Strategii Europa 2020, w tym w szczególności w zakresie inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, kładącej silny nacisk na działania zmierzające do stworzenia zmodernizowanych, inteligentnych i zintegrowanych sieci infrastruktury transportowej, a nadto w zamierzenia ujęte w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Są one także spójne z celami określonymi przez Unię Europejską w „Białej Księdze: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, zwłaszcza odnoszącymi się do postulowanej w tym dokumencie budowy do 2030 roku w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multimodalnej sieci bazowej TEN-T.

Założenia projektu przewidują przedstawienie koncepcji terminalu przez podmioty uczestniczące w postępowaniu, a następnie zagospodarowanie przez wybrany podmiot na własny koszt i ryzyko odpowiedniego akwenu morskiego i nieruchomości oraz wykorzystanie ich zgodnie z koncepcją zaproponowaną w toku właśnie wszczętego postępowania. ZMPSiŚ określił wyłącznie ogólny cel wykorzystania przyszłej nieruchomości.

Zakłada się maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania terminalu na otoczenie i środowisko, zarówno w okresie budowy, jak i jego eksploatacji, oraz wykorzystanie – szczególnie na etapie użytkowania – technologii i sprzętu o możliwie jak najniższym poziomie emisji, zgodnie z koncepcją „green terminal”. Ze względu na oddalenie od miasta, umiejscowienie terminalu nie ograniczy dostępu do obiektów turystycznych i nie obniży walorów wypoczynkowych Świnoujścia, a przypływające kontenerowce mogą się stać dodatkową atrakcją. Podobne terminale zlokalizowane w pobliżu stref turystycznych z powodzeniem funkcjonują̨ np. w Barcelonie, Walencji czy Pireusie. ZMPSiŚ oczekuje, że podmiot wybrany w rozpoczętym postępowaniu zrealizuje również działania na rzecz społeczności lokalnej uzgodnione z jednostkami samorządu terytorialnego.

Szacuje się, że w terminalu – w zależności od stopnia zautomatyzowania obsługi – zatrudnienie może znaleźć nawet kilkaset osób. Jak wynika z badań, każde miejsce pracy bezpośrednio w porcie morskim tworzy średnio dwa miejsca pracy w sektorze portowym oraz cztery kolejne w otoczeniu bezpośrednim. Jednocześnie uzależnione są od niego co najmniej 32 miejsca pracy w polskiej gospodarce.

Dziś port w Świnoujściu to ponad pięć i pół kilometra nabrzeży, nowoczesny terminal promowy i gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Polski terminal LNG. Świnoujście wspólnie ze Szczecinem tworzy jeden z największych na Bałtyku zespołów portów z roczną obsługą towarów na poziomie ok. 33 mln ton. Po zakończeniu wszystkich inwestycji do 2050 roku liczba ta ma być trzykrotnie wyższa.

Szczecin i Świnoujście to porty o charakterze uniwersalnym. Obydwa ciągle się rozwijają i poszerzają swoją ofertę. Obecnie realizowany jest największy w ich historii program inwestycyjny o wartości trzech miliardów złotych. Wszystkie przedsięwzięcia prowadzone są na podstawie o najwyższych standardów oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

(ek)

Fot ZMPSŚ

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA