Piątek, 01 grudnia 2023 r. 
-5 szczecin
REKLAMA

Rusza kwalifikacja wojskowa

Data publikacji: 03 lutego 2019 r. 12:46
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:32
Rusza kwalifikacja wojskowa
 

W lutym rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Osoby, które w tym roku kalendarzowym kończą 19 lat, powinny się stawić przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień "właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące".

Podczas kwalifikacji zostanie określona zdolność stawiającej się na nią osoby do czynnej służby wojskowej. Ma też ona na celu przygotowanie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

W tym roku kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona od 4 lutego do 26 kwietnia. Podlegać jej będą mężczyźni urodzeni w roku 2000 (19–letni) oraz urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy "nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej". Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 1999, którzy "zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej".

W Szczecinie pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu Gustaw Securitas przy ul. Firlika 19 – obok Przychodni EVOMED: Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „I”, „K” – „P”  – w terminie od 15 lutego do 23 kwietnia 2019 r.; Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „J” i od „R” do „Ż” – w terminie 15 lutego do 21 marca 2019 r. Przed tymi komisjami stanie około 2280 mężczyzn

Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą również kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2018/2019 kończą naukę w:
- publicznych i niepublicznych uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku: analityka medyczna, biotechnologia, ratownictwo medyczne, lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria i psychologia;
- szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii, technik medyczny, laborant, diagnosta laboratoryjny (albo są studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków).

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1995-1999, nie zwalnia ich od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

- W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Szczecinie - przestrzega Centrum Informacji Miasta.

(isz)

Fot. Mirosław Winconek

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

nh
2019-02-03 13:33:39
a w imię równouprawnienia obowiązek ten jest ograniczony niemal wyłącznie do osób płci męskiej. Wiwat model izraelski

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA