Czwartek, 23 maja 2024 r. 
REKLAMA

Wiktor Gajdis w upadłości Syndyk Piotr Rudnicki

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiktora Gajdisa w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert następujący składnik majątkowy wchodzący w skład masy upadłości:

  • udział do 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Przęsocin, jednostka ewidencyjna Police, obręb ewidencyjny nr 321104_5.0006, Przęsocin, działka ewidencyjna nr 378 o powierzchni 2,97 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,
    XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00019812/0,

za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 72 000,00 złnetto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych, 0/100), która musi zostać uiszczona przelewem przed zawarciem umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych, 0/100) na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Przęsocinie - sygnatura akt SZ1S/GUp/21/2024” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 03.06.2024 r. do godziny 15:00 dnia, w którym upływa termin do składania ofert. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Piotra Rudnickiego – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467  Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy na ręce Sędziego Komisarza Asesora Sądowego Malwiny Wilk - Dębowskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy.

Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym przedmiotu sprzedaży można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy
ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 506206092 bądź mailowo pod adresem:
syndyk.rudnicki@gmail.com. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie procedury.Kondolencje

Nekrologi