poniedziałek, 17 lutego 2020.

(628) ZUT ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie 0005 gmina Miasto Stargard, w obrębie 0013 Lipnik gmina Stargard oraz w obrębie 0013 Przylep gmina Kołbaskowo

Lp.

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr Księgi wieczystej

Udział w drogach i nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wadium

Wysokość postąpienia

Godzina przetargu

1.

Miasto Stargard

0005

5 /łamane na13

2520 m2

SZ1T/00049601/1

Nie dotyczy

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

136000

13600

1360

9:00

2.

Miasto Stargard

0005

1218 /łamane na3

2786 m2

SZ1T/00049601/1

Nie dotyczy

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

172000

17200

1720

9:30

3.

Miasto Stargard

0005

1218 /łamane na4

2750 m2

SZ1T/00049601/1

Nie dotyczy

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

170000

17000

1700

10:00

4.

Stargard

0013 Lipnik

27 /łamane na110

2014 m2

SZ1T/00049600/4

0,07 w działce nr
27 /łamane na107
SZ1T/00118984/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

126000

12600

1260

10:30

5.

Stargard

0013 Lipnik

30 /łamane na81

1626 m2

SZ1T/00049600/4

0,028 w działce nr
30 /łamane na45
SZ1T/00121175/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

103000

10300

1030

11:00

6.

Stargard

0013 Lipnik

30 /łamane na82

1685 m2

SZ1T/00049600/4

0,029 w działce nr 30 /łamane na45
SZ1T/00121175/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

107000

10700

1070

11:30

7.

Stargard

0013 Lipnik

30 /łamane na86

2529 m2

SZ1T/00049600/4

0,043 w działce nr
30 /łamane na45
SZ1T/00121175/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

157000

15700

1570

12:00

8.

Kołbaskowo

0013 Przylep

26 /łamane na7

1388 m2

SZ2S/00003907/8

0,125 w działce nr
26 /łamane na41
SZ2S/00038896/1

0,015 w działce nr
26 /łamane na178
SZ2S/00037713/8

0,052 w działce nr
26 /łamane na180
SZ2S/00038899/2

Brak planu

101000

10100

1010

12:30

9.

Kołbaskowo

0013 Przylep

7 /łamane na83

1405 m2

SZ2S/00003907/8

0,2 w działce
nr 7 /łamane na69
SZ2S/00033584/6

Teren sportu i rekreacji

53000

5300

530

13:00

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2017, poz. 1161), grunt działek oznaczonych nr ewidencyjnym
5/13, 1218/3, 1218/4 z obrębu 0005 gmina Miasto Stargard oraz grunt działek nr 27/110, 30/81, 30/82, 30/86 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard, jak również grunt działek nr 26/7, 7/83 z obrębu 0013 Przylep gmina Kołbaskowo nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnym 5/13, 1218/3, 1218/4 z obrębu 0005 gmina Miasto Stargard oraz grunt działek nr 27/110, 30/81, 30/82, 30/86 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard, jak również grunt działek nr 26/7, 7/83 z obrębu 0013 Przylep gmina Kołbaskowo, nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej, przy czym przez działkę nr 5/13 z obrębu 0005 gmina Miasto Stargard przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz przez działkę nr 7/83 obręb 0013 Przylep gmina Kołbaskowo przebiega linia kablowa telefoniczna.

Działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 27/110, 30/81, 30/82, 30/86 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard znajdują się w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”, dodatkowo działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 27/110 częściowo znajduje się w strefie zalegania zwierciadła wód gruntowych do 2 m pod poziomem terenu.

Dla działki gruntu nr 26/7 z obrębu 0013 Przylep gmina Kołbaskowo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego, jako strefa zabudowy mieszkaniowej. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, osoba wygrywająca przetarg na działkę nr 26/7 z obrębu 0013 Przylep gmina Kołbaskowo, zobowiązana będzie do zapłaty wartości rynkowej służebności gruntowej (przejazdu i przechodu) w działce nr 26/158 z obrębu 0013 Przylep gmina Kołbaskowo, w wysokości 900 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”.
  Wadium winno być uznane na rachunku bankowym Uczelni najpóźniej w dniu 25 lutego 2020 r.

 2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej Uczelni: https://bip.zut.edu.pl/majatek-zut/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html

 3. Cena wywoławcza, wysokość postąpienia, cena wylicytowana podawane są w kwotach netto. Do ustalonej w przetargu ceny naliczony zostanie podatek od towarów i usług, według przepisów i stawek obowiązujących na dzień zawarcia umowy.

 4. Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) zobowiązana jest stawić się na przetargu ze współmałżonkiem lub stosownym pełnomocnictwem współmałżonka w formie aktu notarialnego.

 5. Zgodnie z art. 30a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2018, poz. 2363), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.

 6. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo wskazania Kancelarii Notarialnej przeprowadzającej transakcję - koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

 7. Koszty ewentualnego okazania granic przez geodetę, ponosi nabywca nieruchomości.

 8. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.

 9. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 661 026 076 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
  gospodarowanie.nieruchomosciami@zut.edu.pl

Pogoda
5
na godz. 00:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Protest nauczycieli: „Nasze postulaty są wciąż aktualne”

Sonda

Czy popierasz pomysł stopniowej likwidacji roweru miejskiego w Szczecinie?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie