niedziela, 08 grudnia 2019.

(4829) ZUT ogłasza przetarg - Lipniki gmina Stargard

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie 0013 Lipnik gmina Stargard

Lp.

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr Księgi wieczystej

Udział w drogach i nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wadium

Wysokość postąpienia

Godzina przetargu

1.

Stargard

0013 Lipnik

30/86

2529 m2

SZ1T/00049600/4

0,043 w działce nr 30/45
SZ1T/00121175/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

157000

15700

1570

9:30

2.

Stargard

0013 Lipnik

756

1700 m2

SZ1T/00049600/4

0,042 w działce nr 773
SZ1T/00125760/0

Teren wyłącznie mieszkaniowy zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

109000

10900

1090

10:00

3.

Stargard

0013 Lipnik

765

0,1434

SZ1T/00049600/4

0,041 w działce nr 773
SZ1T/00125760/0

Teren wyłącznie mieszkaniowy zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

91000

9100

910

10:30

4.

Stargard

0013 Lipnik

655

1000 m2

SZ1T/00061693/2

0,0130 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

40000

4000

400

11:00

5.

Stargard

0013 Lipnik

657

1000 m2

SZ1T/00061693/2

0,0130 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

40000

4000

400

11:30

6.

Stargard

0013 Lipnik

658

1000 m2

SZ1T/00061693/2

0,0130 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

40000

4000

400

12:00

7.

Stargard

0013 Lipnik

659

1000 m2

SZ1T/00061693/2

0,0130 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

40000

4000

400

12:30

8.

Stargard

0013 Lipnik

664

1500 m2

SZ1T/00061693/2

0,0195 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

58000

5800

580

13:00

9.

Stargard

0013 Lipnik

665

1000 m2

SZ1T/00061693/2

0,0130 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

40000

4000

400

13:30

10.

Stargard

0013 Lipnik

666

1000 m2

SZ1T/00061693/2

0,0130 w działce nr 675
SZ1T/00084043/8

Brak planu

40000

4000

400

14:00

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1161), grunt działek oznaczony w rejestrze gruntów nr 30/86, 756, 765, 655, 657, 658, 659, 664, 665, 666 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 30/86, 756, 765, 655, 657, 658, 659, 664, 665, 666 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard, nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 30/86 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard znajduje się w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”.

Dla działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 655, 657, 658, 659, 664, 665, 666 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard wyznacza następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego, jako teren funkcji rekreacji, teren zabudowy mieszkaniowej, strefa ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego utrzymania na terenie działki nr 30/86 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard (północny narożnik działki), stanowiącej jego własność, tablicy reklamowej typu billboard o powierzchni reklamy 12 m2, do dnia 31.12.2024 r.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”.
    Wadium winno być uznane na rachunku bankowym Uczelni najpóźniej w dniu 17 grudnia 2019 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej Uczelni: https://bip.zut.edu.pl/majatek-zut/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html

  3. Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) zobowiązana jest stawić się na przetargu ze współmałżonkiem lub stosownym pełnomocnictwem współmałżonka w formie aktu notarialnego.

  4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo wskazania Kancelarii Notarialnej przeprowadzającej transakcję - koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

  5. Koszty ewentualnego okazania granic przez geodetę, ponosi nabywca nieruchomości.

  6. Zgodnie z art. 30a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2018.2363 t.j.), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.

  7. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 661 026 076 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: gospodarowanie.nieruchomosciami@zut.edu.pl

 

 

Pogoda
9
na godz. 15:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Wielka Parada Mikołajów

Nekrologi

kondolencje

Sonda

Czy obowiązek tworzenia korytarza życia i jazdy na suwak zwiększą bezpieczeństwo na drogach?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie