niedziela, 08 grudnia 2019.

(4711) ZUT ogłasza przetarg - Nad Odrą 66 gm. M. Szczecin

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w obrębie 3066, Nad Odrą 66, gmina Miasto Szczecin

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia [ha]

Nr KW

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Wysokość postąpienia (zł)

Godzina przetargu

Miasto Szczecin

3066, Nad Odrą 66

6/6

3,9645

SZ1S/00135019/3

zabudowa usługowa, dopuszczalny zakres usług: wyższe uczelnie, oświata, obiekty naukowe i badawcze, obiekty kongresowe i konferencyjne, wystawy i ekspozycje, biura, gastronomia, hotele, rozrywka, widowiskowe obiekty kultury, sport i rekreacja, szpitale, poradnie medyczne, obiekty lecznictwa zwierząt, handel detaliczny w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2 000 m2, obiekty kultu religijnego, żłobki, dopuszcza się zabudowę zamieszkania zbiorowego; zakazuje się lokalizacji warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów, stacji paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych; droga publiczna - ulica dojazdowa; droga publiczna - ulica lokalna

7 493 000

374 650

74 930

9.00

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 6/6, obręb ewidencyjny 3066, Nad Odrą 66, gmina Miasto Szczecin, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, na której występują miejscowe naloty zadrzewień. Działka nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, uzbrojenie występuje w zasięgu. Przez działkę nie przebiegają nadziemne, naziemne lub podziemne elementy infrastruktury technicznej.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunt działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 z obrębu 3066, Nad Odrą 66, gmina Miasto Szczecin, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A., 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu
    10.12.2019 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej https://bip.zut.edu.pl/majatek-zut/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html

  3. Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) zobowiązana jest stawić się na przetargu ze współmałżonkiem lub stosownym pełnomocnictwem współmałżonka w formie aktu notarialnego.

  4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo wskazania Kancelarii Notarialnej przeprowadzającej transakcję.

  5. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

  6. Zgodnie z art. 30a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2018.2363 t.j.), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.

  7. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 449 49 21, 721 510 750, 691 750 061 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: agnieszka.jozefacka@zut.edu.pl.

 

Pogoda
9
na godz. 15:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Wielka Parada Mikołajów

Nekrologi

kondolencje

Sonda

Czy obowiązek tworzenia korytarza życia i jazdy na suwak zwiększą bezpieczeństwo na drogach?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie