czwartek, 16 sierpnia 2018.

(3869) ZUT - przetarg na sprzedaż...

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych

położonych w obrębie Rajkowo gmina Kołbaskowo

 

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Nr KW

Udział w drogach

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza

Wadium

Wysokość postąpienia

Godzina przetargu

Kołbaskowo

Rajkowo

4/27

0,9160

w tym użytków rolnych 0,9160

SZ2S/00017824/3

15/100 w dz. nr 4/24

Brak

573 000

57 300

5 730

przetarg pierwszy

9.00

przetarg drugi

10.00

Kołbaskowo

Rajkowo

4/28

0,8755

w tym użytków rolnych 0,8755

SZ2S/00017824/3

15/100 w dz. nr 4/24

Brak

581 000

58 100

5 810

przetarg pierwszy

11:00

przetarg drugi

12.00

Teren działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4/27, 4/28 oraz 4/24 z obrębu Rajkowo gmina Kołbaskowo, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa działki nr 4/27, 4/28 i 4/24 z obrębu Rajkowo gmina Kołbaskowo, jako tereny znajdujące się w strefie usług z funkcjami uzupełniającymi. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunt działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4/27, 4/28 oraz 4/24 z obrębu Rajkowo gmina Kołbaskowo, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Działki nr 4/27, 4/28 i 4/24 z obrębu Rajkowo gmina Kołbaskowo w części objęte są dzierżawą rolną, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do pobrania ze strony http://bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/sprzedaz-nieruchomosci.html. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy. Przy południowo-wschodniej granicy dz. nr 4/28 znajduje się fragment ogrodzenia.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT) przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521. ZUT w Szczecinie zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

 

Do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. 2017. 2196 z późn. zm.), zwanej dalej„ustawą” w związku z czym nabywcą nieruchomości: działki nr 4/27 (przetarg pierwszy, który odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. o godz. 9.00) i działki nr 4/28 (przetarg pierwszy, który odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. o godz. 11.00) może być:

a) rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy,

b) podmiot wymieniony w art. 2a ust. 3 ustawy.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 ustawy jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych.

 

W przypadku zakończenia przetargu pierwszego (oddzielnie na sprzedaż działki nr 4/27 i działki nr 4/28) wynikiem negatywnym, tj. gdy nikt do przetargu nie przystąpił, nikt nie został dopuszczony do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, po ogłoszeniu informacji o zakończeniu postępowania przetargu pierwszego wynikiem negatywnym, rozpocznie kolejne postępowanie przetargowe (przetarg drugi) odpowiednio dla działki nr 4/27 w dniu 3 października 2018 r. o godz. 10.00 oraz dla działki nr 4/28 w dniu 3 października 2018 r. o godz. 12.00, w którym może wziąć udział inny podmiot niż rolnik indywidualny (w rozumieniu art. 6 ustawy) lub wymieniony w art. 2a ust. 3 ustawy. Jednocześnie ZUT informuje, że sprzedaż nieruchomości na rzecz innego podmiotu niż rolnik indywidualny lub osoba wymieniona w art. 2a ust. 3 ustawy może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W przypadku braku uzyskania zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz wpłacającegona warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pierwszymjest spełnianie warunków do nabycia nieruchomości rolnej określonych w ustawie i:

- gdy przystępującym do przetargu jest rolnik indywidualny (w rozumieniu art. 6 ustawy) :

 1. wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie określonym w pkt 3 ogłoszenia poniżej,

 2. złożenie do dnia 25 września 2018 roku, do godz. 12.00, w Kancelarii Głównej ZUT przy al. Piastów, pokój nr 119, następujących dokumentów:

- powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego prowadzonego przez rolnika,

- łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego rolnika - poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- osobistym prowadzeniu przez rolnika gospodarstwa rolnego przez okres minimum 5 lat – poświadczonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

 • zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przystępującego do przetargu rolnika;

 • dokumentów potwierdzających posiadanie przez rolnika przystępującego do przetargu kwalifikacji rolniczych, o których mowa w ustawie. Rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych określają art. 7 ust. 9 ustawy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz.U.2012.109);

 1. spełnienie warunków określonych w Regulaminie, o którym mowa w punkcie 4 poniżej.

 

- gdy przystępującym do przetargu jest jeden z podmiotów wymienionych w art. 2a ust.3 ustawy:

 1. wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie określonym w pkt 3 poniżej,

 2. złożenie do dnia 25 września 2018 roku, do godz. 12.00, w Kancelarii Głównej ZUT przy al. Piastów, pokój nr 119, dokumentów potwierdzających spełnianie przez przystępującego do przetargu warunków uprawniających go do nabycia nieruchomości rolnej, określonych w art. 2a ust.3 pkt 1 ustawy, odpowiednich do statusu przystępującego do przetargu (np. koncesji, o której mowa w art. 2a ust.3 pkt 1 lit. „ca”, umowy przenoszącej własność – w przypadku, o którym mowa w art. 2a ust.3 pkt 1 lit.”f” itd.),

 3. spełnienie warunków określonych w Regulaminie, o którym mowa w punkcie 4 poniżej.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu drugim jest:

 1. wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie określonym w pkt 3 poniżej,

 2. złożenie do dnia 25 września 2018 roku, do godz. 12.00, w Kancelarii Głównej ZUT przy al. Piastów, pokój nr 119, pisemnego oświadczenia o treści zawartej w załączniku nr 3 do ogłoszenia, do pobrania ze strony http://bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/sprzedaz-nieruchomosci.html) oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających, że przystępujący do przetargu daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej ( np. dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze, zaświadczenie z KRUS o okresie ubezpieczenia, oświadczenie potwierdzone przez wójta/burmistrza o powierzchni i okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, opinię dotyczącą założeń przystępującego do przetargu do prowadzenia działalności rolniczej wydaną przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę rolniczą lub gminę, itd.),

 3. spełnienie warunków określonych w Regulaminie, o którym mowa w punkcie 4 poniżej.

 1. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Szczecin 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 1 października 2018 r.

 2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie określającym zasady zbywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej https://bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html.

 3. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy (Kupującego).

 4. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. (91) 449 6020, 665 032 332 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: adrianna.gudzowska@zut.edu.pl.

 

 

UWAGA: Sprzedaż na rzecz rolnika indywidualnego bądź innych podmiotów nieposiadających statusu rolnika indywidualnego będzie możliwa w sytuacji braku zainteresowania nabyciem nieruchomości przez osoby uprawnione do pierwokupu, przysługującego im zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592).

 

 

 

 

Pogoda
22
na godz. 21:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Water Show Szczecin 2018
Pyromagic 2018: Fajerwerki wystrzeliły
74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy