środa, 25 kwietnia 2018.

(1827) ZUT ogłasza ustny przetarg

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w obrębie 3066, Nad Odrą 66, gmina Miasto Szczecin

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia [ha]

Nr KW

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Wysokość postąpienia (zł)

Godzina przetargu

Miasto Szczecin

3066, Nad Odrą 66

6/6

3,9645

SZ1S/00135019/3

zabudowa usługowa, dopuszczalny zakres usług: wyższe uczelnie, oświata, obiekty naukowe i badawcze, obiekty kongresowe i konferencyjne, wystawy i ekspozycje, biura, gastronomia, hotele, rozrywka, widowiskowe obiekty kultury, sport i rekreacja, szpitale, poradnie medyczne, obiekty lecznictwa zwierząt, handel detaliczny w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2 000 m2, obiekty kultu religijnego, żłobki, dopuszcza się zabudowę zamieszkania zbiorowego; zakazuje się lokalizacji warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów, stacji paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych; droga publiczna - ulica dojazdowa; droga publiczna - ulica lokalna

7 651 000

382 550

76 510

9.00

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 6/6, obręb ewidencyjny 3066, Nad Odrą 66, gmina Miasto Szczecin, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, na której występują miejscowe naloty zadrzewień. Działka nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, uzbrojenie występuje w zasięgu. Przez działkę nie przebiegają nadziemne, naziemne lub podziemne elementy infrastruktury technicznej.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunt działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 z obrębu 3066, Nad Odrą 66, gmina Miasto Szczecin, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Zachodniopomorskiem Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3O/Szczecin 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 16 maja 2018 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie określającym zasady nabywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci.html.

  3. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy (Kupującego).

  4. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 449 49 21, 665 032 332 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: agnieszka.jozefacka@zut.edu.pl.

 

 

Pogoda
11
na godz. 09:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Fontanna przy deptaku trysnęła kolorami
Zakwitły szczecińskie magnolie
Potańcówka w filharmonii z paprykarzem i oranżadą
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy