sobota, 24 lutego 2018.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Zintegrowana polityka morska (1)

Zintegrowana polityka morska (1)

Zintegrowana polityka morska (1)
Data publikacji: 2017-10-26 09:56
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-09 09:54
Wywietleń: 462 298242

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażany będzie również Priorytet 6., czyli „Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej”. Celem ogólnym tego priorytetu jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chronionych.

W ramach działań skierowanych do podmiotów prawa publicznego (takich jak szkoły wyższe, jednostki naukowe, urzędy morskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, stowarzyszenia, fundacje czy organizacje pozarządowe), przewidziane wsparcie obejmuje następujące obszary:

– tzw. niebieski wzrost, tj. strategia dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich;
– dane i wiedza o morzu;
– morskie planowanie przestrzenne;
– zintegrowany nadzór morski;
– strategie na rzecz basenów morskich.

Pomoc finansowa na Priorytet 6. wynosi 3 333 334 euro (ponad 13 mln zł).

Zintegrowany nadzór morski

Wsparcie w ramach działania „Zintegrowany nadzór morski” przeznaczone jest na dostosowanie krajowych rozwiązań systemowych w zakresie Wspólnego Mechanizmu Wymiany Informacji (CISE) do wytycznych w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Instrumentem służącym osiągnięciu powyższego celu jest udzielenie wsparcia finansowego – podmiotom takim jak: państwowe osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe – na operacje przyczyniające się do rozwoju współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji oraz organizacji działających w ramach sektora gospodarki morskiej. Jednocześnie, w celu wzmocnienia efektywności takiego podejścia, pomoc obejmuje również operacje polegające na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego (w tym projektów testowych).

Do tzw. kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach tego działania zalicza się:

– w zakresie rozwoju współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacji sektora gospodarki morskiej, dotyczącej integracji systemów nadzoru morskiego – koszty najmu lokali lub budynków oraz najmu lub zakupu sprzętu konferencyjnego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych; transportu lub zakwaterowania uczestników szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych; zakupu materiałów konferencyjnych oraz usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych oraz przygotowania ekspertyz, opracowań i opinii; – w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego – koszty przygotowania opracowań, analiz lub ekspertyz z zakresu integracji systemów nadzoru morskiego; zakupu sprzętu i oprogramowania związanego ze stworzeniem i utrzymaniem technologii umożliwiającej integrację poszczególnych systemów nadzoru morskiego oraz przygotowania opracowań dotyczących ewaluacji wyników i wniosków wynikających z badań nad możliwością integracji systemów nadzoru morskiego.

Promowanie ochrony środowiska morskiego

„Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych” – to działanie, w ramach którego finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska. Chodzi głównie o przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub wdrażaniem planów ochrony obszarów NATURA 2000 na obszarach morskich oraz realizacją działań ochronnych w morskich obszarach chronionych, a także operacje związane z zakupem i użytkowaniem aparatury specjalistycznej służącej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych.

Pomoc skierowana jest do urzędów morskich, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych (realizujących statutowe zadania w zakresie m.in. transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego), jednostek naukowych i szkół wyższych oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się: zakup lub użytkowanie aparatury specjalistycznej do kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych (w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich); wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000; wynajem sali, zakup usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych – na potrzeby spotkań konsultacyjnych; opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000; realizację działań ochronnych w morskich obszarach chronionych (w tym w obszarach NATURA 2000); publikacje niezbędne do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz tworzenie stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.

Poprawa wiedzy o stanie środowiska morskiego

Kolejnym działaniem wchodzącym w zakres Priorytetu 6. jest „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego”. Finansowane są tu projekty propagujące zachowania prośrodowiskowe zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i podmiotów ściśle związanych z gospodarką morską. Ponadto wsparciem objęto projekty polegające na opracowywaniu ekspertyz i analiz na temat stanu środowiska morskiego.

Pomoc skierowana jest do urzędów morskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, dyrekcji parków narodowych lub krajobrazowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych (realizujących statutowe zadania w zakresie m.in. transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego), jednostek naukowych i szkół wyższych oraz wybranych instytucji kultury.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:

– koszty związane z organizacją szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego – w tym koszty zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych, transportu lub zakwaterowania dla uczestników, najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji;
– koszty związane z organizacją warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – służących poprawie wiedzy na temat środowiska morskiego;
– koszty zakupu usług agencji reklamowych w celu opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych – w tym koszty zakupu lub najmu powierzchni reklamowych oraz materiałów reklamowych na okres trwania kampanii informacyjnych i promocyjnych, koszty niezbędnych publikacji oraz koszty najmu budynków, lokali lub środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia tychże kampanii informacyjnych i promocyjnych;
– koszty tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego;
– koszty opracowania analiz, ekspertyz lub przeprowadzenia badań w zakresie technologii skutkujących zmniejszeniem presji działalności prowadzonej na morzu na środowisko morskie; a także koszty przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska morskiego w celu oceny presji związanych z działalnością człowieka na morzu oraz poprawy wiedzy dotyczącej skuteczności wprowadzonych rozwiązań ograniczających te presje.

Zintegrowana polityka morska (1) Zintegrowana polityka morska (1) Zintegrowana polityka morska (1) Zintegrowana polityka morska (1) Zintegrowana polityka morska (1)

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
-3
na godz. 18:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Jak żyło się w powojennym Szczecinie
Morsy na kąpielisku Głębokie
Dawny Szczecin
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy