wtorek, 17 października 2017.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Nabory wniosków zakończone

Nabory wniosków zakończone

Nabory wniosków zakończone
Data publikacji: 2017-07-27 08:01
Wywietleń: 330 279874

Zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie dwóch rodzajów przedsięwzięć rybackich. Chodzi o zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich oraz o innowacje.

Wyławianie sieci

Do końca marca br. można było składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, ujętego w działaniu „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”. Mowa o nim w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

Do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło kilka wniosków o dofinansowanie projektów objętych tym działaniem. Zostały złożone przez organizacje rybackie. Obecnie trwa weryfikacja tych wniosków. Wnioskodawcy, którzy otrzymają największą liczbę punktów, będą mogli podpisać umowy o dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na ten cel wynosi ponad 30 mln zł, a po spełnieniu wymagań zawartych w §41 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i morze” (Dz.U. 2016. 1495 z późn. zm.), beneficjenci mogą otrzymać 100 procent dofinansowania.

Innowacje

Z kolei 23 czerwca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Innowacje” oraz „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”, o których mowa w art. 26 i art. 39 wspomnianego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Limit finansowy wynosi tu pięć milionów złotych.

Pomoc na realizację działania „Innowacje” przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

– zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko, w tym poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych, redukcję zużycia energii przez statki rybackie, ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich, wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych, ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych;

– poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim – poprzez określenie stref wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ich wyłączenia, a także poprzez eksperymentalne zarybianie;

– doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

Wsparcie w ramach działania „Innowacje” może być przyznane na przedsięwzięcia dotyczące przetwórstwa organizmów wodnych i obrotu tymi organizmami.

Natomiast pomoc w ramach działania „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” obejmuje w szczególności: poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych; ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich; wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych; osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza, mając na uwadze współistnienie z chronionymi drapieżnikami; ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

(isz)

Nabory wniosków zakończone

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Lekarze wspierali lekarzy
Krokusowa inauguracja w Różance
Kobiety protestowały na pl. Solidarności
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Monice Sawickiej